ബോസായ കുട്ടി. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു പക്ഷെ
നിന്റെ കുട്ടിയുടെ
കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായി
നീ ജോലി ചെയ്യേണ്ട
ഒരവസ്ഥ
കൈവന്നാലോ?
ഉള്ളിൽ നിന്നും
ഏതൊരു ബോസിനും നൽകേണ്ട
ഒരാദരവ്
നിന്റെ സന്തതിയോടും
കാണിക്കേണ്ടി വരില്ലേ?
അമിതമായി കുട്ടികളോട്
കാപ്പിക്കോമ്പൊൾ
ഈ ഒരു ചിന്ത
മനസ്സിലേക്ക്
കടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

Popular Posts