സുന്ദരമാണ് ഈ ഭൂമി. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ഭൂമി സുന്ദരമാണ്
സമാധാനകരവുമാണ്
ഇനി ഇതു രണ്ടും
നീ അവിടെ
കണ്ടെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ചിന്തകൾ
എവിടേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിക്കവാറും അവ
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
നീ സ്വയം വരച്ചുവെച്ച
വൈരൂപ്യത്തിന്റേയും
അശാന്തിയുടേയും
ഒരു ചിത്രത്തിലേക്കായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്