ഈ നിമിഷത്തിന്റെ തീരത്ത്. ഖലീൽ ശംറാസ്

അതി സാഹസികമായ ഒരുയാത്ര
കഴിഞ്ഞ്
അത്യൽഭുതകരമായ
ഒരു തീരത്തിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിന്റെ
തീരത്തിൽ.

Popular Posts