യുദ്ധം. ഖലീൽശംറാസ്

എത്താനാണ് യുദ്ധമെന്ന്
യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയില്ല.
ആരോടാണെന്നുമറിയില്ല.
ശത്രുവല്ല മരിച്ചുവീഴുന്നത്.
നിരപരാധികളാണ്
മരിച്ചു വീഴുന്നത്.
യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ
തന്നെ ശത്രുവിനെ
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഇവിടെ യുദ്ധം
ആരുടെ ആവശ്യമാണ്.
ആയുധ കച്ചവടക്കാരുടെ
ആവശ്യം.
അപ്പോൾ ഭീതിയില്ലാത്ത
ഈ ലോകത്ത്
ഭീതി ഉണ്ടാക്കൽ
അവരുടെ അത്യാവശ്യമാണ്.
അവരാണ് ഭീകരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും
എന്നിട്ടതിനെതിരെ
പോരാട്ടം നിലനിർത്തുന്നതും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്