ജീവൻ.ഖലീൽ ശംറാസ്

അറ്റത്തിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ
പ്രോട്ടോണും
ന്യുട്രോന്നും
ഇലക്ട്രാണുമായി
അവ കറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ
എല്ലാത്തിലും ജീവന്റെ
ഒരംശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ
ബന്ധമായിരിക്കാം
ആ ജീവൻ.
ഒരു പക്ഷെ മരണത്തിനു പോലും
നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവൻ.
അനശ്വരരാക്കാൻ
മനുഷ്യർക്കായി
ബാക്കിയാവുന്ന ജീവൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്