അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ചില വ്യക്തികളുടെ
നിത്യേനയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഒരേ പാറ്റേർണിൽ
നിത്യേന ചിലതിനെയൊക്കെ
വിമർശിച്ചുകൊണ്ടയിരിക്കുന്നവരാണ്
അവരെങ്കിൽ
അവർ വിഷമയമായ
വ്യക്തികളാണ് .
ഒരു കൂട്ടുകൂടലിനും
നിനക്ക് അർഹതയില്ലാത്തവർ.
കാരണം ആ കൂട്ടുകെട്ട്
പലപ്പോഴും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.


Popular Posts