മടിയും നീട്ടിവെയ്പ്പും. ഖലീൽശംറാസ്

മടിയും നീട്ടിവെയ്പ്പും
എല്ലാവരുടേയും
ജീവിതമാവുന്ന വീട്ടിൽ ഉണ്ട്.
അവ ആ വീട്ടിലെ
മുറികളല്ല.
മറിച്ച് വാതിലുകളാണ്.
കൊട്ടിത്തുറന്ന്
പ്രവർത്തിക്കുക
എന്ന മുറിയിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിൽ.

Popular Posts