നേതാവും അണികളും. ഖലീൽ ശംറാസ്

അണികളാണ്
ഒരു പ്രസ്ഥാനം.
അല്ലാതെ
നേതാക്കൻമാരല്ല.
നേതാക്കൻമാർക്ക്
തങ്ങൾക്ക്
ലഭിക്കേണ്ട പരാഗണന
എവിടെ കിട്ടുന്നുവോ
അങ്ങോട്ട്
ചാഞ്ചാടുന്നവരാണ്.
ആദർശത്തിനു പകരം
വ്യക്തിഗത സ്ഥാനമെന്ന
നിലയിലേക്ക്
മനുഷ്യൻ
നേതാവാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ
പരിണമിക്കുന്നു.

Popular Posts