നേതാവും അണികളും. ഖലീൽ ശംറാസ്

അണികളാണ്
ഒരു പ്രസ്ഥാനം.
അല്ലാതെ
നേതാക്കൻമാരല്ല.
നേതാക്കൻമാർക്ക്
തങ്ങൾക്ക്
ലഭിക്കേണ്ട പരാഗണന
എവിടെ കിട്ടുന്നുവോ
അങ്ങോട്ട്
ചാഞ്ചാടുന്നവരാണ്.
ആദർശത്തിനു പകരം
വ്യക്തിഗത സ്ഥാനമെന്ന
നിലയിലേക്ക്
മനുഷ്യൻ
നേതാവാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ
പരിണമിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്