ഭരണം ബോധമനസ്സിന് കൈമാറുമ്പോൾ. ഖലീൽശംറാസ്

അവബോധ മനസ്സിന്
പകരം നിന്റെ
ഭരണം ബോധ മനസ്സിന്
നൽകണം.
ബോധ പൂർവ്വമായ
ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളാണ്
ഈ ഭരണകൈമാറ്റം
നടത്തുന്നത്.,
വ്യക്തമായ പ്ലാനിംഗും
മുൻഗണനാ നിർണ്ണയവും
എഴുതിവെക്കലും
മുൻകൂട്ടി
പുർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യത്തെ
ദൃശ്യവൽക്കരിക്കലുമെല്ലാം
ആ ഭരണകൈമാറ്റത്തിനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്.

Popular Posts