സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകം മുഴുവൻ
അശാന്തമായാലും
എന്റെ ഉള്ളിലെ
സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല
എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ്
നീ കൈവരിക്കേണ്ടത്.
അല്ലാതെ അശാന്തമായ
അതും
ഉറപ്പില്ലാത്ത
ഒരു മനക്കുട്ടലിന്റെ
ഭാഗമാവാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്