അറിവിന്റെ നിധി. ഖലിൽ ശംറാസ്

വിമർശിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തെ
കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ
ചെല്ലേണ്ടത്
വിമർശിച്ചവരിലേക്കോ
അതിലേറെ
വിമർശിച്ചവരിലേക്കോ
അല്ല.
മറിച്ച് വിമർശിച്ചപ്പെട്ടവരിലേക്കാണ്.
അവിടെയാണ്
അറിവിന്റെ നിധികൾ
കണ്ടെത്താനുള്ള
വലിയ അവസരമുള്ളത്.
വിമർശിച്ചവരിൽ നിന്നും
വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിനെ
കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയാൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോവുന്നത്
നിന്നെതന്നെ നശിപ്പിച്ച
അതിമാരകമായ
നെഗറ്റീവ് വൈകാരികതയുടെ
ബോംബ് ആണ്.

Popular Posts