അറിവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും. ഖലീൽശംറാസ്

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
സ്വീകരിച്ച്
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
രൂപപ്പെടുന്ന
കാഴ്ചകൾക്കും
ശബ്ദങ്ങൾക്കും
അനുഭൂതകൾക്കും
എത്രയോ മടങ്ങ്
ആസ്വാദ്യകരമാണ്
അറിവിലൂടെ
നേടി
ഭാവനകളിലൂടെയും
ചിന്തകളിലൂടെയും
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
രൂപപ്പെടുത്തുന്ന
കാഴ്ചകൾക്കും
ശബ്ദങ്ങൾക്കും
അനുഭൂതികൾക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്