അറിവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും. ഖലീൽശംറാസ്

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
സ്വീകരിച്ച്
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
രൂപപ്പെടുന്ന
കാഴ്ചകൾക്കും
ശബ്ദങ്ങൾക്കും
അനുഭൂതകൾക്കും
എത്രയോ മടങ്ങ്
ആസ്വാദ്യകരമാണ്
അറിവിലൂടെ
നേടി
ഭാവനകളിലൂടെയും
ചിന്തകളിലൂടെയും
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
രൂപപ്പെടുത്തുന്ന
കാഴ്ചകൾക്കും
ശബ്ദങ്ങൾക്കും
അനുഭൂതികൾക്കും.

Popular Posts