ഒരേ വിഷയത്തിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ.My diary.khaleelshamras

ഒരേ വിഷയത്തിൽ
ഓരോ വ്യക്തിക്കും
തികച്ചും വ്യത്യസ്ത
സമീപനകളായിരിക്കുമെന്നും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
പ്രതികരണമെന്നും
നീ മനസ്സിലാക്കുക.
അല്ലാതെ നീ
മനസ്സിലാക്കിയ
രീതിയിലായിരിക്കില്ല
അവർ കാര്യങ്ങൾ
കാണുന്നതെന്നും
മനസ്സിലാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്