ചോദ്യവും ഉത്തരവും. ഖലീൽശംറാസ്

ചോദ്യം എങ്ങിനെയായിരിക്കണമെന്നത്
ചോദ്യം എഴുതിയ
സംവിധാനത്തിന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്.
ചോദ്യം
എളുപ്പമായാലും
കഠിനമായാലും
അതിന്
ശരിയായ ഉത്തരം
കുറിക്കുക എന്നത്
നിന്റെ ബാധ്യതയാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ജീവിതമാവുന്ന
പരീക്ഷാലയത്തിൽ
ഏതു തരം ചോദ്യത്തേയും
വരവേൽക്കാനും
അതിന്
ശരിയായ ഉത്തരം
കുറിക്കാനും തയ്യാറാവുക.
.

Popular Posts