കണ്ണട. ഖലീൽശംറാസ്

രണ്ട് തരം
കണ്ണടകളിലൂടെയാണ്
മനുഷ്യർ ലോകത്തെ നോക്കുന്നത്.
ഒന്ന് നൻമയിലേക്ക്
നോക്കുന്ന
പോസിറ്റീവ് കണ്ണട.
രണ്ടാമത്തേത്
കുറ്റവും കുറവും
മാത്രം നോക്കുന്ന
നെഗറ്റീവ് കണ്ണട.

Popular Posts