സമയത്തിന്റെ മൂല്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതത്തിന്  ഒരർത്ഥം
കണ്ടെത്തിയവരേ
സമയത്തിന്
മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളു.
അർത്ഥം കണ്ടെത്താത്തവർ
തികച്ചും അനാവശ്യ
കാര്യങ്ങൾക്കായി
സമയം വീതിച്ചു നൽകുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്