അവലോകനം. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്ത് ഒരു
പുരുഷന് ഏറ്റവും
കൂടുതൽ
അവലോകനങ്ങൾ
നടത്തുന്നത് ഭാര്യയാണ്.
ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവുമാണ്.
ലോകം അംഗീകരിച്ച
ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും
വിമർശിക്കാനും
കുറ്റപ്പെടുത്താനുമുള്ള
ധൈര്യം
ഭാര്യക്കു മാത്രമാണ്.
തിരിച്ചും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്