ജോലിയിലെ സംതൃപ്തി.ഖലീൽശംറാസ്

ജോലി ഈ
ഭൂമിയിൽ
മനുഷ്യനാവശ്യമായ
അടിസ്ഥാന കാര്യമാണ്.
സംതൃപ്തിയോടെ
ജീവിക്കുക എന്നത്
അത്യാവശ്യ കാര്യവുമാണ്.
ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു
ഭാഗം ജോലിയിലായതിനാൽ.
സ്വന്തം ജോലിയിൽ
സംതൃപ്തനാവാതെ
ഒരിക്കലും
ജീവിതം
സന്തോഷകരമാക്കാൻ
കഴിയില്ല.
സംതൃപ്തി
ജോലിക്ക് പുറത്തല്ല
മറിച്ച് ജോലിയിൽ
തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

Popular Posts