ചിന്തയുടെ പോസ്. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു പ്രതികരണത്തിനും മുമ്പേ
ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി
ഒരു പോസ്ബട്ടൺ അമർത്തുക.
എന്നിട്ട് ഏറ്റവും
ഉചിതവും യുക്തവുമായ
തീരുമാനമെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്