ചിന്തയുടെ പോസ്. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു പ്രതികരണത്തിനും മുമ്പേ
ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി
ഒരു പോസ്ബട്ടൺ അമർത്തുക.
എന്നിട്ട് ഏറ്റവും
ഉചിതവും യുക്തവുമായ
തീരുമാനമെടുക്കുക.

Popular Posts