സമയമില്ലായ്മ. ഖലീൽശംറാസ്


മുൻകാലങ്ങളിൽ
ജീവിച്ചു മരിച്ച
ഒരു വ്യക്തി
തിരികെ ജീവിക്കാൻ വന്നാൻ
ഈ ഒരു കാഘേട്ടത്തിലും
മനുഷ്യർ സമയമില്ല
എന്ന പരാതി പറഞ്
അസ്വസ്ഥരാവുന്നത്
കണ്ട് അദ്ഭുതപ്പെടും.
വിവര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
ഇത്രക്ക് വികസിച്ച
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
വമയമില്ല എന്ന
പരാതി  അപ്രസക്തമാണ്.
സമയമില്ല എന്ന്
പറയുന്നതിന് പകരം
താൽപര്യമില്ല
എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം

Popular Posts