സമയമില്ലായ്മ. ഖലീൽശംറാസ്


മുൻകാലങ്ങളിൽ
ജീവിച്ചു മരിച്ച
ഒരു വ്യക്തി
തിരികെ ജീവിക്കാൻ വന്നാൻ
ഈ ഒരു കാഘേട്ടത്തിലും
മനുഷ്യർ സമയമില്ല
എന്ന പരാതി പറഞ്
അസ്വസ്ഥരാവുന്നത്
കണ്ട് അദ്ഭുതപ്പെടും.
വിവര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
ഇത്രക്ക് വികസിച്ച
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
വമയമില്ല എന്ന
പരാതി  അപ്രസക്തമാണ്.
സമയമില്ല എന്ന്
പറയുന്നതിന് പകരം
താൽപര്യമില്ല
എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്