സന്തോഷം തെളിഞു വരുന്നത്. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
പ്രവർത്തിയിലേക്ക്,
ചിന്തകളിലേക്ക്,
വികാരങ്ങളിലേക്ക്
ഒന്നു ശ്രദ്ധ
കേന്ദ്രീകരിച്ചു നോക്കു.
അവിടെ സന്തോഷം
തെളിഞുവരുന്നത് കാണാം.
അല്ലാതെ നിന്റെ
ഭുത ഭാവികാലങ്ങളിലേക്ക്
ഫോക്കസ് ചെയ്ത്
സന്തോഷം
അന്വേഷിക്കേണ്ട.

Popular Posts