ശാന്തതയോടെ. ഖലീൽശംറാസ്

ശാന്തസുന്ദരമായി
ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി
അടുക്കും ചിട്ടയോടെയുമാണ്
നിമിഷങ്ങൾ നിന്റെ
ജീവിതത്തിലേക്ക്
കടന്നുവരുന്നത്.
ഒരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെ
അതേ രീതിയിൽ
തന്നെയാണ്
ഓരോ നിമിഷവും
നീ ജീവിക്കേണ്ടതും.
സമ്മർദ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ
ശാന്തതയോടെയും
സമാധാനത്തോടെയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്