അർത്ഥം .ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും
നിനക്ക് വേണ്ട
അർത്ഥമുണ്ട്.
എല്ലാ സാഹചര്യത്തിനും
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ
വശങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അതിൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക
എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്