അർത്ഥം .ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും
നിനക്ക് വേണ്ട
അർത്ഥമുണ്ട്.
എല്ലാ സാഹചര്യത്തിനും
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ
വശങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അതിൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക
എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular Posts