വിഷയങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും
പല വിഷയങ്ങളും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെട്ടത്തുന്നത്
നിന്റെ ശ്രദ്ധ
അതിലേക്ക് പതിഞ്ഞു
എന്നതൊന്ന്കൊണ്ട്
മാത്രമാണ്.
അത് കൊണ്ട്
നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ
പരിധിയിൽനിന്നും
അത്തരം വിഷയങ്ങളെ
മാറ്റുക.
പകരം നിനക്ക്
സന്തോഷം പകർന്ന
പുതിയ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras