സമാധാനം. ഖലീൽ ശംറാസ്

സമാധാനമെന്ന
ദർശനത്തിന്റെ
ശത്രു തീവ്രവാദമാണ്.
ഒരു പരിധിവരെ
തീവ്രവാദം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പക്ഷെ തീവ്രവാദം
സമാധാനമെന്ന
ദർശനത്തിന് തികച്ചും
വാപരീതമായ ഒരു
നിർവചനം
മനുഷ്യരിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ തെറ്റായ
നിർവചനം മാറ്റി
ശരിയായ സമാധാനത്തിന്റെ
നിർവചനം
കുറിച്ചു കൊടുക്കൽ
ഓരോ സമാധാനം
നിറഞ മനസ്സുകളുടേയും
ബാധ്യതയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്