സമാധാനം. ഖലീൽ ശംറാസ്

സമാധാനമെന്ന
ദർശനത്തിന്റെ
ശത്രു തീവ്രവാദമാണ്.
ഒരു പരിധിവരെ
തീവ്രവാദം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പക്ഷെ തീവ്രവാദം
സമാധാനമെന്ന
ദർശനത്തിന് തികച്ചും
വാപരീതമായ ഒരു
നിർവചനം
മനുഷ്യരിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ തെറ്റായ
നിർവചനം മാറ്റി
ശരിയായ സമാധാനത്തിന്റെ
നിർവചനം
കുറിച്ചു കൊടുക്കൽ
ഓരോ സമാധാനം
നിറഞ മനസ്സുകളുടേയും
ബാധ്യതയാണ്.

Popular Posts