കഥാപാത്രവും അഭിനേതാവും. ഖലീൽശംറാസ്

കഥാപാത്രവും
അഭിനേതാവും ഒന്നല്ല.
അഭിനേതാവ്
അതിമനോഹരമായി
അഭിനയിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിച്ച
കഥാപാത്രത്തെ നോക്കി
അതിനെ അഭിനേതാവിന്റെ
കഥയായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്.
നല്ല അഭിനയത്തെ
അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ
അത് അഭിനേതാവ്
അഭിനയിച്ച
കഥാപാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
ഈ ഒരു നിയമം
നാടകത്തിലും സിനിമയിലും
മാത്രമല്ല
മറിച്ച്
ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിലും
ബാധകമാണ് എന്നത്
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്