ആന്തരികലോകത്തിന്റെ നിഴൽ. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് സംതൃപ്തിയും
സന്തോഷവും
സമ്മാനിച്ച നല്ലൊരും ലോകം
കാണണമെന്ന്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
വളരെ എളുപ്പമുള്ള
ഒരു കാര്യമാണ്
അത്.
ഏത് രീതിയിലുള്ള ലോകം
മുന്നിൽ കാണാനാണ്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്
തീരുമാനിക്കുക.
അതിനനുസരിച്ചുള്ള
ചിന്തകളിൽ മുഴുകുക.
ആ ചിന്തകളിലേക്ക്
അതിനനുസരിച്ചുള്ള
വികാരങ്ങൾ നിറക്കുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ പുറം ലോകത്തേക്ക്
നോക്കുക.
നീ സ്വപ്നം കണ്ട
ലോകം ഒരു യഥാർത്ഥ്യമായി
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
തെളിഞ്ഞുകാണാം.
കാരണം നിന്റെ
ആന്തരിക ലോകത്തിന്റെ
നിഴൽ മാത്രമാണ്
നിന്റെ ഭാഹ്യലോകം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras