കുറുമാറ്റക്കാർ. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്
കുറുമാറുന്നവർ
ജനനായകരല്ല.
ജനങ്ങളുടെ നൻമയല്ല
മറിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം നേട്ടമാണ്
അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.
ഇത്തരം വ്യക്തികളാണ്
പലപ്പോഴും നല്ല
പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പോലും
നശിപ്പിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്