പുതിയ അറിവുകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പുതിയ പുതിയ
അറിവുകൾ നേടികൊണ്ടേയിരിക്കുക.
അത് പുതിയൊരു
നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പഴയ അറിവുകളെ
പുതുക്കികൊണ്ടേയിരിക്കുക.
ആ പുതുക്കൽ
നിന്നെ നിത്യ യൗവനത്തിൽ
നിലനിർത്തും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്