അനന്ത സാധ്യതകളുടെ ലോകം. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് പരിമിധികൾ
നിശ്ചയിച്ചത് നീ സ്വയമാണ്.
ജീവിക്കുന്ന ഒരോ
നിമിഷവും അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള
മനുഷ്യനാണ് നീ.
പരിമിധികളാവുന്ന
കവാടങ്ങളെ മലക്കെ തുറന്ന്
അനന്തസാധ്യതകളുടെ
വിശാല ലോകത്തേക്ക്
സന്തോഷത്തോടെ
പ്രവേശിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്