തീവ്രവാദിയും വർഗ്ഗീയവാദിയും..ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു തീവ്രവാദിയും
വർഗ്ഗീയവാദിയും
അവൾ നിലകൊള്ളുന്ന
ദർശനങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്.
ലോകത്ത്
നില നിൽക്കുന്ന
ഏറ്റവും നല്ല ദർശനങ്ങൾക്ക്
അതിന് നേരെ
വിപരീതമായ നിർവചനം
കുറിക്കുന്നത്
പലപ്പോഴും മറ്റു
കക്ഷികളല്ല
സ്വന്തം ദർശനങ്ങളെ
തങ്ങളിലെ നെഗറ്റീവ്
വൈകാരികതയുടെ രൂപങ്ങളായ
ശത്രുതയുടെയും
പേടിയുടേയും
അസൂയയുടേയും
അടിമത്വത്തിന്റേയും
ഭാഹ്യാ ആവിഷ്കരണങ്ങളായ
തീവ്രവാദത്തിനും
വർഗ്ഗീയവാദത്തിനും
വേണ്ടി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരാണ്.

Popular Posts