കോപിക്കാനും .ഖലീൽ ശംറാസ്

കോപിക്കാനും
പേടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള
പ്രകോപനങ്ങൾ
എപ്പോഴും
സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടാവും.
അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ
അവയെ പുറത്തെടുക്കരുത്.
അനാവശ്യമായി
അവ പുറത്തെടുത്താൽ
അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം
നീ സ്വയം
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

Popular Posts