പ്രശംസ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടാൻ
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും
കാരണങ്ങൾ
കണ്ടെത്തുക.
അല്ലാതെ
വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras