പ്രശംസ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാളിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടാൻ
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും
കാരണങ്ങൾ
കണ്ടെത്തുക.
അല്ലാതെ
വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാവരുത്.

Popular Posts