സ്വന്തത്തെ അറിയുക. ഖലിൽ ശംറാസ്

സ്വന്തത്തെ ശരിക്ക്
അറിയണം.
ഈ ലോകത്തിൽ
ഏറ്റവും വലിയതും
മൂല്യമുള്ളതും
ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന
ഞാൻ തന്നെയാണ്
എന്ന സത്യം
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം.
ആ വലിയ
ലോകത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള
ചെറിയ പൊടിക്കണങ്ങൾ
മാത്രമാണ്
തന്റെ ഭാഹ്യ ലോകം
എന്നും മനസ്സിലാക്കണം.
ഞാൻ ആരാണെന്ന
വലിയ അറിവിനെ
വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ
ചെറിയ ഭാഹ്യ ലോകത്തിനെ
കാരണമാക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്