കാര്യങ്ങൾ കഥകളായി. ഖലീൽ ശംറാസ്

കാര്യങ്ങളേക്കാൾ
കഥകൾ ഓർക്കാനും
അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുമാണ്
മനുഷ്യർക്ക്  എളുപ്പം.
അതുകൊണ്ട്
കാര്യങ്ങളെ കഥകളായി
പറയാൻ
പരിശീലിക്കുക..
കാര്യങ്ങൾ കഥാരുപത്തിൽ
പറയുന്നതിനിടിയിൽ
അവരെ കാര്യമായി
ഒന്നു ചിരിപ്പിക്കാനും
സമയം കണ്ടെത്തുക.
ആ ചിരി
കാര്യങ്ങളെ കഥാരൂപത്തിൽ
എഴുതിവെച്ചതിനെ
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ
ചുമരുകളിൽ തൂക്കിയിട്ട
ആണിയാണ് ഹാസ്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്