കോശങ്ങളിലേക്കൊരു യാത്ര. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശരീരത്തിലെ
ഓcരാ കോശവും
ഈ ഒരു നിമിഷം
നിന്റെ ജീവനെ
നിലനിർത്തുന്നതിൽ
അതിനേറെതായ
ബാധ്യതകൾ
നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്.
അതിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
കോശങ്ങൾക്കും മീതെ
ആവശ്യമുള്ളതും
അല്ലാത്തതുമായ
ജീവനുള്ള സുക്ഷ്മ ജീവികൾ
മേഞ്ഞു നടക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഇടക്കിടെ
നിന്റെ ശ്രദ്ധയുടെ
ലെൻസിലൂടെ
ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ
ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക.
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റേയും
ജീവനേറെയും
മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും
മനസ്സിലാക്കാൻ
അവ ഉപകരിക്കും.

Popular Posts