സ്വന്തം കുറ്റം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒരു മനുഷ്യന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും
പ്രതിസന്ധിയും
അവന്റെ
ചിന്തകൾ തമ്മിലുള്ള
സ്വയം സംസാരത്തിലാണ്.
സ്വയം ഉത്തരവാദിത്വം
ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ
അത് പാവം
കുടുംബത്തിന്റേയും
സമൂഹത്തിന്റേയും മേൽ
ആരോപിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു.

Popular Posts