കുട്ടികളുടെ വികൃതികൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

കുട്ടികളുടെ
കുസൃതികളുമായി വികൃതികളുമായി
പെരുത്തപ്പെടണം.
അവരെ അമിതമായി
വിമർശിക്കുകയും
അവർ കാരണം
സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നുമൊക്കെ
പറയുമ്പോൾ
ശരിക്കും
അവർ പിറന്നതിൽ
അസംതൃപ്തി കാണിക്കുകയാണ്
നീ ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്