കുട്ടികളുടെ വികൃതികൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

കുട്ടികളുടെ
കുസൃതികളുമായി വികൃതികളുമായി
പെരുത്തപ്പെടണം.
അവരെ അമിതമായി
വിമർശിക്കുകയും
അവർ കാരണം
സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നുമൊക്കെ
പറയുമ്പോൾ
ശരിക്കും
അവർ പിറന്നതിൽ
അസംതൃപ്തി കാണിക്കുകയാണ്
നീ ചെയ്യുന്നത്.

Popular Posts