ഏക നിമിഷം. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകം എവിടെ നിന്നു തുടങ്ങി.
എന്നു തുടങ്ങി?
എവിടെ അവസാനിക്കും
എങ്ങിനെ അവസാനിക്കും
എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ച്
തല പുകയാതെ
ഈ ലോകത്തിന്
നിന്റെ ജീവൻ സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്ന
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഈ പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളും
നിനക്കുള്ളിലെ വിസ്മയങ്ങളും
അനുഭവിച്ചറിയാൻ
കഴിയുന്ന ഏക നിമിഷം.
നിനക്ക് വിജയവും
സന്തോഷവും
സമാധാനവും
കണ്ടെത്തി ആസ്വദിക്കാവുന്ന
ഏക നിമിഷം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്