ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
ഓരോ മേഘലിയിലും
വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
കുറിച്ചിടുക.
അവ സഫലമാക്കാൻ
വ്യക്തമായ കർമ്മപദ്ധതി
തയ്യാറാക്കുക.
ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
ചുവടുവെപ്പുകളാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്