ഒരുപോലെ കാണുക. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിക്കുന്ന ഓരോ
മനുഷ്യനേയും
ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയണം.
അവരുടെ ജീവനില്ലാത്ത
പദവികളോ
അവർ നിലകൊള്ളുന്ന
ദേശമോ സമൂഹമോ
അല്ല
മറിച്ച്
അവരിലെ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവും
ശ്വാസവുമാണ്
അവരുടെ മൂല്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്