മാനസികാക്രമണം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ
വേണമെങ്കിൽ
ശാരീരികമായി അക്രമിക്കാം.
പക്ഷെ മാനസികമായി
ആർക്കും മറ്റൊരാളെ
അക്രമാക്കാൻ കഴിയില്ല.
സ്വയം ഒരു അക്രമണം
തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ
മാത്രമാണ്
മറ്റൊരാർ തൊടുത്തുവിട്ട
മാനസികാക്രമണം
ബാധിക്കുന്നത്.
അല്ലെങ്കിൽ
മാനസികാക്രമണം
ഒരു ആത്മഹത്യ പോലെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്