ഉറക്കമില്ലായ്മ. ഖലീൽശംറാസ്

ഉറക്കമില്ലായ്മയിലേക്ക്
നയിക്കുന്ന ചിന്തകളെ
കണ്ടെത്തുക.
ആ ചിന്തകളെ
മനസ്സിന്റെ
ഒരു മൂലയിലേക്ക്
മാറ്റി വയ്ക്കുക.'
പകരം സുഖകരമായ
ചിന്തകളെ
വലുതാക്കി
സുഖനിദ്രയുടെ
അഭ്രപാളിയിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരിക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്