ഉറക്കമില്ലായ്മ. ഖലീൽശംറാസ്

ഉറക്കമില്ലായ്മയിലേക്ക്
നയിക്കുന്ന ചിന്തകളെ
കണ്ടെത്തുക.
ആ ചിന്തകളെ
മനസ്സിന്റെ
ഒരു മൂലയിലേക്ക്
മാറ്റി വയ്ക്കുക.'
പകരം സുഖകരമായ
ചിന്തകളെ
വലുതാക്കി
സുഖനിദ്രയുടെ
അഭ്രപാളിയിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരിക.

Popular Posts