സമ്പന്നൻ. ഖലീൽശംറാസ്

പണവും പദവിയുമല്ല
ഒരു മനുഷ്യനെ
സമ്പന്നരാക്കുന്നത്
മറിച്ച് അവന്റെ
സേവനവും
സനേഹവുമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും
സേവനം ചെയതും
യഥാർത്ഥ സമ്പന്നനാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras