നിന്റെ മനസ്സ്. ഖലീൽശംറാസ്

മരിച്ചു പോവേണ്ട
മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമാണ്
നീ
പക്ഷെ
ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ജീവനുള്ള
ഒരു മനസ്സാണ്
അതിനുള്ളിൽ.
നിന്റെ ശരീരത്തിലെ
പോരായ്മകൾക്കോ
മറ്റു മനുഷ്യർക്കോ
സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ
നീ അനുവതിച്ചുകൊടുത്താലല്ലാതെ
പോറലേൽപ്പിക്കാൻ
കഴിയാത്ത മനസ്സ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്