നീ നൽകുന്ന അർത്ഥം. ഖലീൽശംറാസ്

സാഹചര്യങ്ങളല്ല
മറിച്ച് അവയ്ക്ക്
നീ എന്തർത്ഥം
കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്നതാണ്.
നിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
സന്തോഷവും ദുഃഖവും
സംതൃപ്തിയും അസംതൃപ്തിയും
ഭയവും നിർഭയത്വവുമെല്ലാം
നീ വാഹചര്യത്തിന് കൽപ്പിക്കുന
അർത്ഥത്തിനനുസരിച്ചാണ്.
നിന്റെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസവും
മനോഭാവവുമാണ്
നീ നൽകുന്ന
അർത്ഥം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്