കാവൽക്കാരൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
കവാടത്തിൽ
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
കരുത്തുറ്റ
അദർശത്തിന്റെ
കരുത്തുമായി
കാവൽ നിൽക്കുക.
സാഹചര്യങ്ങളാവുന്ന
നാടുകളിൽ നിന്നും
വരുന്ന പ്രേരണകൾ
ഏതുതരം ചിന്തകളായി
നിന്നിൽ പരിവർത്തനം
ചെയ്യുന്നുവെന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras