കാവൽക്കാരൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
കവാടത്തിൽ
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
കരുത്തുറ്റ
അദർശത്തിന്റെ
കരുത്തുമായി
കാവൽ നിൽക്കുക.
സാഹചര്യങ്ങളാവുന്ന
നാടുകളിൽ നിന്നും
വരുന്ന പ്രേരണകൾ
ഏതുതരം ചിന്തകളായി
നിന്നിൽ പരിവർത്തനം
ചെയ്യുന്നുവെന്നത് നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular Posts