പ്രത്യാഘാതം. ഖലീൽ ശംറാസ്

വിമർശനങ്ങൾക്കും
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും
ശരിക്കും പഠിച്ച ശേഷമേ
നൽകാവൂ.
വമർശിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ
മനസ്സ് അത് ഉൾകൊള്ളാൻ
പര്യാപ്തമാണോ
എന്ന് അറിയണം.
പര്യാപ്തമല്ലാത്ത
ഒരു സമയത്ത്
വിമർശിക്കരുത്.
അത് അവരിൽ
ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന
പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്