ബുദ്ധിശക്തി. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യനെ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കു മേൽ
ആധിപത്യമുള്ളവനാക്കിയത്
അവന്റെ ശക്തിയല്ല
മറിച്ച് ബുദ്ധിയാണ്.
ആ ബുദ്ധി പണയം
വെക്കുമ്പോഴാണ്
മനുഷ്യൻ അശക്തനാവുന്നത്.
സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തി തിരിച്ചറിഞ്
അതിനനുസരിച്ച് സ്വന്തത്തെ
വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക.
ഒരു മനുഷ്യനും
നിനക്കുമേൽ
കുതിരകയറാൻ
അതിലൂടെ കഴിയില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്