ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
ഒരർത്ഥമുണ്ട്.
നിന്നെ നിന്റെ സമയത്തി
സംതൃപ്തവാനും
സമാധാനം നിലനിർത്തിയവനുമാക്കുന്നത്
ആ അർത്ഥം
നിലനിർത്താനുള്ള
നിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ്.
ഒരു ഭാഹ്യ പ്രേരണക്കു
പോലും
അതിൽ നിന്നും നിന്നെ
വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.
നീ സ്വയം
വ്യതിചലിക്കാൻ നിന്നുകൊടുത്താലല്ലാതെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്